På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Referensprojekt

Byggande av arbets- servicetunnel

Arenastaden/Solna

Entreprenaden omfattade i huvudsak förberedande markarbeten för den nya etableringsytan innehållande alla tillfälliga installationer (VA, el, kanalisation, oljeavskiljare), verkstadsplatta och byggplank. Entreprenaden omfattade även inledande drivning av arbets-/ servicetunnel för den nya tunnelbanan.

Projektbeskrivning
Beställare Region Stockholm/ Förvaltningen för Utbyggnaden av den nya Tunnelbanan
Kontaktperson beställare Hanna Nahlin
Kontaktperson Rosenqvist Roger Färninger
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid Nov 2021 - Okt 2022

Byggande av arbets- servicetunnel

Arenastaden/Solna

Markarbeten spårhöjning (PÅGÅENDE)

Ådalsbanan

I början av februari 2022 skrev vi på ett avtal med NRC att vara deras UE för markarbeten på Ådalsbanan. Trafikverket planerar att rusta upp denna del av Ådalsbanan med spår, makadam och kontaktlednings byten under åren 2022 och 2023 med målet att höja hastigheten tillbaka till STH 80 km. NRC har fått i uppdrag att genomföra spår och makadambyte under en period av 10 veckor med start från vecka 30-2022.

Uppdraget för Rosenqvist Entreprenad är att förlänga trummor inför bankbreddning av banan. Ådalsbanan bankropp är delvis väldigt smal och uppfyller inte dagens standard. Befintliga trummor längs sträckan behöver förlängas för att möjliggöra bankbreddning. Bankbreddningen utförs delvis med fall B massor som körs ut med QBX-tågset för att säkerställa stabilitet inför start av den tunga spårbyteståget. Övriga bankbreddningen genomförs med massor som kommer tillgängliga från ballastrengöringen. Ballastrengörings genomförs direkt i anslutning med spårbyteståg.

En sträcka på 4 kilometer ska höjas upp till 60 cm, den så kallade höglyftsträckan. Här genomför vi utöver trumförlängningar och bankbreddning placering av nya kontaktlednings fundament och vi kommer gräva ett nytt dike längs hela sträckan på båda sidor av spåret. Längs med hela sträckan kommer vi att kontrollera kabelläget och vid behov sänka de kablar som ligger för högt.

Vi fick en tilläggsbeställning av Trafikverket för anläggning av cirka 5,5 km ny dränering, spolning av befintliga dräneringar och åtgärder för att förbättra avvattning utefter banan. Utöver ovan beskrivna arbeten kommer vi under avstängningen hjälpa NRC med ombyggnation av plankorsningar. Nya spåret kommer att ligga i snitt 15 cm högre än befintligt läge därför behöver alla korsande vägar behövas byggas om. Trafikverket passar på att vid upprustningen se över alla plankorsningar och har beslutat att cirka 65st av de 140 st plankorsningen som finns idag ska stängas permanent.

Projektbeskrivning
Beställare NRC
Kontaktperson beställare Bengt Svanberg
Kontaktperson Rosenqvist Thomas Lindberg
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid Mar 2022 – Nov 2022

Markarbeten spårhöjning (PÅGÅENDE)

Ådalsbanan

Utbyggnad av Roslagsbanan

Åkersberga Station

Entreprenaden omfattade i huvudsak; Byggnadsverk, spårbyggnation, mark, VA, kanalisation, El- och telearbeten. Den tidigare bevakade gång och cykelvägen över järnvägen har ersatts med en ny gångbro över spårområdet med tillhörande hissar och trappor. Befintlig mittplattform och sidoplattform har renoverats och ersatts med nya plattformstak i limträ. Utöver detta så har omkringliggande markområden förbättrats med nya gångvägar och parkeringsytor.

Projektbeskrivning
Beställare AB Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Jonas Frisk
Kontaktperson Rosenqvist Thomas Lindberg
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid Jan 2020 – Mars 2021
Kontraktsumma 56 MSEK

Utbyggnad av Roslagsbanan

Åkersberga Station

Terminalanpassning Gullmarsplan

Gullmarsplan

Entreprenaden omfattade förberedande arbeten inför anslutning av den nya tunnelbanan vid Station Gullmarsplan. Det byggdes nya hållplatslägen för bussar, tre nya trappor samt ny markvärme. Läggning av ca.1500 m2 plattyta, 380 meter granitkantstöd, nytt el- och belysningssystem samt montage av parkutrustning och väderskydd. Projektet innefattade även VA-arbeten samt arbeten med planteringslådor med tillhörande planteringar. Arbetet har utförts med pågående trafik, ca. 73 000 dagliga resenärer, tåg, bussar och trafik längs riksväg 73.

Projektbeskrivning
Beställare FUT
Kontaktperson Beställare Susanne Hartley
Kontaktperson Rosenqvist Sami Karhula
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid 2020-01 till 2021-02
Kontraktsumma 67 MSEK

Terminalanpassning Gullmarsplan

Gullmarsplan

Nyproduktion personal- och servicelokaler

Stockholm/Gullmarsplan

Vi har åt vår beställare FUT genomfört nyproduktion av lokaler för personal och tekniska driftutrymmen på Gullmarsplan som en del för att möjliggöra kommande tunnelbaneutbyggnad. Projektet innefattade utöver husproduktion bl.a. ombyggnation av refuger, anläggande av nya bussuppställningsplatser, ledningsomläggning, rivning av portaler och tidigare lokaler. En viktig del under produktionsfasen var att busstrafiken som har varit i full trafik hela tiden skulle påverkas så lite som möjligt. Det blev möjligt tack vare ett gott samarbete med både beställare, trafikoperatörer och dess chaufförer. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad, en snäv tidplan och logistiskt utmanade miljö mitt på bussdäcket till trots innehölls samtliga deltider och vi kunde överlämna projektet till beställare med gott produktionsresultat.

Projektbeskrivning
Beställare FUT (förvaltning för utbyggd tunnelbana)
Kontaktperson beställare Susanne Hartley
Kontaktperson Rosenqvist Andreas Johansson
Entreprenadform Totalentreprenad
Utförandetid Nov 2019- juni 2020

Nyproduktion personal- och servicelokaler

Stockholm/Gullmarsplan

Om- och tillbyggnad Alkärrshallen

Stockholm/Djurgården

För att möta kraven i samband med nya vagnar som ska trafikera Spårväg City linje 7 har vi utfört om- och tillbyggnad av spårvagnsdepån Alkärrshallen på Djurgården. Ett utmanande projekt genom att befintlig verksamhet fortgått under projekttiden i en logistiskt krävande miljö där vi bl.a. utfört jord- och bergschakt, stålmontage, betongarbeten, spåranpassningar samt pålning både inom och i anslutning till befintlig spårvagnsdepå.

Projektbeskrivning
Beställare AB Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Anders Gustafsson
Kontaktperson Rosenqvist Andreas Johansson
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid Juni 2019- maj 2020

Om- och tillbyggnad Alkärrshallen

Stockholm/Djurgården

Plattformsbyte och skyddsportal

Gullmarsplan och Skärmarbrink

Vi har utfört denna utförandeentreprenad åt SL och FUT. Projektet omfattade dels plattformselementsbyte vid station Gullmarsplan spår 1 och station Skärmarbrinks norrgående plattform, samt uppförande av en skyddsportal vid spår 1 strax söder om station Gullmarsplan.

Projektbeskrivning
Beställare AB Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Jonas Pousette
Kontaktperson Rosenqvist Thomas Lindberg
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid Juni – aug 2018
Kontraktsumma 40 MSEK

Plattformsbyte och skyddsportal

Gullmarsplan och Skärmarbrink

Anläggning Spår,

Mårtensdal

Vi har utfört denna entreprenad som UE till Strukton Rail AB. Entreprenaden är en anpassning av befintlig tvärbana och omfattade rivning av den befintliga spåranläggningen som var ingjuten i en heltäckande armerad betongplatta och asfalt, samt tillhörande kanalisation, diverse markarbeten. Byggnation av ny spårbädd med tillhörande kanalisationer, sättning av axelräknare och VA-brunnar samt asfaltera gatuspår m.m

Projektbeskrivning
Beställare Strukton Rail AB
Kontaktperson beställare Bart van Odijk
Kontaktperson REAB Thomas Lindberg
Entreprenadform Underentreprenad
Utförandetid Juni -sept 2017
Entreprenadsumma 24 MSEK

Anläggning Spår,

Mårtensdal

Bullerskyddsåtgärder vid förskolor

Hässelby gård och Södra Ängby

Uppförande av bullerplank vid två förskolor Borgen (kv Fondbersån 1) Hässelby gård och Färjan (kv Klacken) Södra Ängby. Entreprenaden omfattar bullerskyddsåtgärder inom tunnelbanans gröna linje. Objekt 1 – Förskola Borgen (kv Fondbersån 1) Hässelby gård – uppförande av bullerplank, 50 m lång och 2 m hög, material organo wood; längs med förskolans gårdsgräns. Objekt 2 – Förskolan Färjan (kv Klacken 2) Ängbyplan – uppförande av bullerplank, 60 m lång och 2,3 m hög, material lockpanel, furu impregnerat; längs tunnelbanespåret.

Projektbeskrivning
Beställare AB Stockholm Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Inessa Chirman
Kontaktperson REAB Thomas Lindberg
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid Juni – Sept 2017
Entreprenadsumma 3,2 MSEK

Bullerskyddsåtgärder vid förskolor

Hässelby gård och Södra Ängby

BEST-entreprenad E132 Bana Väg Flemingsberg

Generalentreprenad Bana väg

Entreprenad BEST E132 ingår i projekt Bana Väg och syftar till att vara ett förberedande arbete för att kunna påbörja projekt Getingmidjan. Entreprenaden omfattar främst signalarbeten, ny kanalisation, viss projektering av dito, diverse markarbeten, förläggning samt inkoppling av el och telekablar. Tillverkning av diverse el- och signalutrustning. Arbete med att återställa spår efter tvärkanalisation mm.

Projektbeskrivning
Beställare Trafikverket
Kontaktperson beställare Lennart Bergendahl
Kontaktperson Rosenqvist Entreprenad Fredrik Westerfelt
Entreprenadform Generalentreprenör
Utförandetid 2017
Entreprenadsumma 55 MSEK

BEST-entreprenad E132 Bana Väg Flemingsberg

Generalentreprenad Bana väg

Saltsjöbanan SB14 & SB15- Plattformsbyte

Saltsjöbanan

Ombyggnation av 10 st plattformar på Saltsjöbanan under 2016 och 2017. Arbetet innefattar rivning av befintliga plattformar, demontering av K-märkta väderskydd, uppbyggnad av nya plattformar inklusive sättning av nya kantstöd och kantplattor. Vidare utfördes tillgänglighetsanpassningar i form av ledstråk, ramper, räcken mm arbeten på plattformarna.

Projektbeskrivning
Beställare Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Martin Henriksson
Kontaktperson REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Utförandetid 2016-2017
Entreprenadsumma 76 MSEK

Saltsjöbanan SB14 & SB15- Plattformsbyte

Saltsjöbanan